ДОГОВІР про надання телекомунікаційних послуг

Провайдер: Darnytsia.Net (далі — Провайдер), включений до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг під № з/п 2929, відповідно до Постанови НКЕК №30, від 20.04.2022 р. зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07.05.2022 р. за № 502/37838, що надає телекомунікаційні послуги на території Києва та Київської області та фізична або юридична особа (далі — Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до Провайдера, та яка має можливість отримання телекомунікаційних послуг в межах розгорнутої мережі, уклали даний договір (далі — Договір) про наступне:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг розроблений у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» № 1280-IV від 18.11.2003 р. зі змінами та доповненнями, Правил надання та отримання телекомунікаційних Послуг, затверджених постановою КМУ №295 від 11.04.2012 р. (далі — Правила) та Основних вимог до Договору про надання телекомунікаційних Послуг, затверджених рішенням НКРЗІ № 624 від 29.11.2012 р., Цивільного кодексу України №435-IV від 16.01.2003 р., Господарського кодексу України № 436-IV від 16.01.2003 р., Закону України «Про захист прав Споживачів»
№ 1023-XII від 12.05.1991 р., Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., інших нормативно-правових актів законодавства України.

Публічна оферта — пропозиція Провайдера, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті.

Договір — правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Провайдером і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту — Договір).

Абонент — споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Акцепт — повна й безумовна згода Абонентом на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Абонентна плата — фіксований платіж, який встановлює Провайдер для Абонентів за доступ на постійній основі до телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг. Розмір Абонентської плати визначається умовами Тарифного плану.

Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система) — програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного обліку наданих телекомунікаційних послуг, а також здійснення розрахунків їхньої вартості згідно з діючими на момент надання послуг Тарифами за кожним особовим рахунком Абонента.

Заявка Абонента — виклик Абонентом представника Провайдера для надання необхідних послуг, пов’язаних з виконанням умов Договору.

Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Кінцеве обладнання — обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, модем, тощо), із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу.

Провайдер — суб’єкт господарювання, який на підставі договору з Оператором надає послуги Абонентам в Мережі Оператора або на власній мережі без права на її технічне обслуговування.

Оператор — суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Особистий кабінет Абонента — підсистема Автоматизованої системи обліку спожитих послуг, що розташована за адресою my.darnytsia.net, призначена для самостійних дій Абонента щодо перегляду спожитих Послуг, оплати Послуг, зміни умов користування Послугами, зокрема, Тарифного Плану та призупинення / поновлення користування Послугами.

Особовий рахунок Абонента — персональний платіжний код, форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.

Веб-сайт Провайдера — веб-сервер, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання послуг. Веб-сайт Провайдера розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: https://darnytsia.net/

Підключення (відключення) кінцевого обладнання — з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

Рівень доступу (Access коммутатор) — компонент магістральної мережі для реалізації з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

Телекомунікаційна послуга (послуга) — продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Послуга з доступу до Інтернет — забезпечення можливості доступу до інформаційних і комунікаційних ресурсів світової мережі Інтернет, включаючи Послуги передачі даних, Послуги електронної пошти та інші Послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.

Припинення надання послуг — припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв’язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі — місце стику (з’єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання.

Тарифи — документ, у якому наводиться перелік телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором, їх опис і вартість, а також їх порядок замовлення, надання, отримання та тарифікації.

Тарифний план (Пакет) — сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв’язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту основної телекомунікаційної послуги.

Телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Розрахунковий період — поточний календарний місяць.

Місце надання Послуг — конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги. Місце надання Послуг особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.

МАС-адреса — унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Провайдер надає Абоненту телекомунікаційні послуги за наявності технічної можливості надання таких послуг згідно Тарифам, діючим на момент надання послуг та за встановленими значеннями показників якості вiдповiдно до нормативних документiв у сферi телекомунiкацiй, зокрема, вiдповiдно до наказу Адмiнiстрацiї Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України вiд 28.12.2012 р. № 803 «Про затвердження Показникiв якостi послуг iз передачi даних, доступу до Iнтернету та iх рiвнiв», а Абонент зобов’язується своєчасно і в повному обсязі їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

2.2. Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові.

2.3. Основними телекомунікаційними послугами є:

2.3.1. послуги з постійного доступу до Інтернет.

2.4. Додатковими послугами є:

2.4.1. постачання та налагодження бездротового адаптеру;

2.4.2. доступ до внутрішньо-мережевих ресурсів;

2.4.3. інші послуги, що може надавати Провайдер в межах цього Договору.

2.5. Параметри послуг визначені умовами тарифного плану.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Абонента та Провайдера. Кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами. Відповідно, Абонент, який надав Заяву про приєднання до Договору вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

3.2. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

3.3. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст. 205, ст. 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом наступних конклюдентних дій, направлених на отримання послуг:

3.3.1. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору не користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є здійснення Абонентом процедури реєстрації або перереєстрації. Процедура реєстрації або перереєстрації полягає в заповнені реєстраційної форми «Відомості про Абонента», та одержанні Абонентом персонального номера — «Номера Договору», встановленого Провайдером. Одержати необхідну консультацію чи надати заявку на реєстрацію/перереєстрацію можна за телефонами: (067) 210-4-333 або (066) 210-4-333. З моменту здійснення процедури реєстрації/перереєстрації, Абонент автоматично вважається ознайомленим, та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата реєстрації/перереєстрації.

3.3.2. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг Оператора. З моменту оплати Послуг Провайдеру Абонент автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

4.1. Умови надання телекомунікаційних послуг:

4.1.1. наявність у Провайдера технічної можливості для надання Абоненту замовленої телекомунікаційної послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії послуги і використання для доступу до послуги налаштованого устаткування та програмного забезпечення Абонента;

4.1.2. ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;

4.1.3. внесення Абонентом платежу Провайдеру за надання доступу (підключення) до обладнання Провайдера;

4.2. Провайдер після виконання Абонентом вимог підпунктів 1-3 пункту 4.1 організовує канал зв’язку.

4.3. Провайдер виконує наступні роботи щодо організації каналу звязку:

4.3.1. проведення монтажно-кабельних робіт від порту Провайдера до порту Абонента;

4.3.2. активація порту мережевого обладнання Провайдера;

4.3.3. відкриття Провайдером Абоненту Особового рахунку в білінговій системі та активація тарифу Абонента.

4.4. У приміщення Абонента кабель проводиться шляхом стандартного кабелевводу (звичайний отвір над дверима, проте його місце може бути змінене проектом будинку і/або приміщення). Якщо даний отвір не дозволяє зробити прокладку кабелю (заблокований будь-чим), то майстер-кабельник визначить, за вказівками Абонента, де буде пробурений новий отвір діаметром 6-14 мм для прокладання кабелю. При цьому Провайдер не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне).
У разі підключення приватного будинку Абонента, кабель проводиться повітряним шляхом від найближчої опори ліній електропередачі до місця на фасаді будинку, вказаного Абонентом, за допомогою спеціальних кріплень, або підземним, через пвх трубу діаметром від 20 мм, що заздалегідь прокладається Абонентом.

4.5. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи проводяться працівниками Провайдера у попередньо визначений день, за згодою і згідно із обраним Абонентом варіантом монтажно-кабельних робіт. Абонент має право обрати один із нижчезазначених варіантів проведення монтажно-кабельних робіт:

4.5.1. Кабель прибивається пластиковими скобами з невеликим цвяхом до дерев’яного (окрім, дубового) плінтуса, одвірків по трасі, яку визначить Абонент, і способом який буде узгоджений з Абонентом;

4.5.2. Кінцівка кабелю обтискається з’єднувачем, подальше косметичне опорядження та роботи з прокладання кабелю Абонент здійснює самостійно;

4.5.3. Для прокладання кабелю свердляться отвори в приміщенні Абонента в місці, визначеному Абонентом (за умови наявності технічної можливості). При цьому Провайдер не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне).

4.5.4. Проведення монтажно-кабельних робіт,на території Абонента або внесення з ініціативи Абонента змін до проведених монтажно-кабельних робіт здійснюється працівниками Провайдера за додаткову оплату.

4.6. Пошкодження кабелю на території Абонента усувається за рахунок Абонента, пошкодження кабелю за межами території Абонента усуваються за рахунок Провайдера. Для приватного сектору (приватні будинки, котеджі), абонентським вважається кабель, що йде від найближчого Розподільного боксу до кінцевого обладнання Абонента, відповідно, пошкодження такого кабелю усувається за рахунок Абонента. Пошкодження магістрального кабелю в приватному секторі усуваються за рахунок Провайдера.

4.7. Перерва в наданні послуги допускається на час технічного обслуговування і ремонту обладнання та ліній зв’язку. Проведення технічного обслуговування і ремонту здійснюється в години найменшого навантаження мережі. Провайдер має право призупиняти надання послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (оприлюднюється) на Офіційному сайті Провайдера, Особистому кабінеті Абонента, або за допомогою електронної пошти, вказаної Абонентом при реєстрації, або за допомогою смс, на номер телефону, вказаний Абонентом при реєстрації, не менше ніж за одну добу до початку їх проведення.

4.8. Порядок замовлення, отримання, надання та припинення телекомунікаційних послуг визначається Тарифами та/або Регламентами надання послуг, які є невід’ємною частиною Договору, затверджуються наказами Провайдера та розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті Провайдера не менше ніж за 7 днів до введення їх в дію.

4.9. Абонент доручає Провайдеру, а Провайдер зобов’язаний вести облік обсягу та вартості наданих телекомунікаційних послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (Білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Провайдеру при укладені та виконанні Договору.

4.10 На підставі Заяви про приєднання до Договору Провайдер відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР), номер якого унікальний. На ОР Замовника враховуються обсяги наданих Провайдером телекомунікаційних послуг, а також всі платежі Замовника. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про об’єм спожитих та оплачених Абонентом телекомунікаційних послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань.

4.11 Провайдер припиняє доступ Абонента до телекомунікаційних послуг без попереднього попередження, при нульовому або від’ємному балансі Особового рахунка Абонента.

4.12 Провайдер має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційних послуг, скоротити перелік телекомунікаційних послуг, а також відключення кінцевого обладнання Абонента від телекомунікаційної мережі, у випадку якщо Абонент безпосередньо брав участь або кінцеве обладнання (бездротовий адаптер), мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Провайдер обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування телекомунікаційними послугами, викладені в дійсному Договорі, або такими, що порушують вимоги Закону України «Про телекомунікації» № 1280-IV від 18.11.2003 р. та Правил надання та отримання телекомунікаційних Послуг, затверджених постановою КМУ №295 від 11.04.2012 р., а також вимоги чинного законодавства України.

4.13 Провайдер зобов’язаний усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом доби з моменту письмового звернення Абонента про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення і викинають за рахунок надзвичайних умов).

4.14 При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Провайдером телекомунікаційних послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов’язані із проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання Провайдера, Провайдер в розумний строк здійснює заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання телекомунікаційних послуг.

4.15 Абонент має право 3 (три) рази на рік призупинити надання телекомунікаційних послуг шляхом подання письмової заяви до Провайдера, не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати призупинення надання послуг, на загальний строк не більше 3 (трьох) місяців протягом календарного року при відсутності заборгованості перед Провайдером та не частіше 1 (одного) раза на місяць. У випадку призупинення надання послуг протягом календарного року на загальний термін понад 2 (два) місяці Абоненту нараховується плата за резервування порту телекомунікаційного обладнання, згідно з діючими тарифами Провайдера.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА

5.1. Провайдер має право:

5.1.1. вносити зміни і доповнення до умов Договору, повідомлення про такі зміни і доповнення розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх введення в дію;

5.1.2. самостійно встановлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг. Якщо Абонент по закінченню 7 (семи) денного терміну з моменту оприлюднення(розміщення) на Офіційному сайті Провайдера продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Провайдер вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями;

5.1.3. припиняти у встановленому порядку надання телекомунікаційних послуг з моменту виникнення нульового або від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента, або у випадку якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства термін;

5.1.4. скорочувати перелік або припиняти надання телекомунікаційних послуг Абонентам, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі телекомунікацій;

5.1.5. не підключати або відключати підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством;

5.1.6. проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з повним або частковим обмеженням у наданні телекомунікаційних послуг, з метою ремонту устаткування й ліній зв’язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на Офіційному сайті Провайдера;

5.1.7. створювати та зберігати архіви з інформацією, що отримується в процесі користування Абонентом телекомунікаційними послугами й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ, а також для нормального функціонування телекомунікаційних послуг або захисту Провайдера та інших абонентів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству Вчинення таких дій стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента;

5.1.8. У разі виявлення нетипового навантаження на телекомунікаційну мережу Оператора, спричиненого Абонентом або вірусними програмами та різкого зростання трафіку Абонента (2 ТБ та більше), Провайдер має право обмежити обсяг послуг, які він надає Абоненту та призупинити надання Послуги;

5.1.9. на підставі даних Автоматизованої системи обліку спожитих телекомунікаційних послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Абонента;

5.1.10. інші права, передбачені законодавством України.

5.2. Провайдер зобов’язаний:

5.2.1. попереджувати Абонентів про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором;

5.2.2. вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність;

5.2.3. надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів та умов договору;

5.2.4. забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасність інформування Абонента про їх зміну;

5.2.5. надавати телекомунікаційні послуги в строки, передбачені договором та законодавством;

5.2.6. направляти працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, виконання інших робіт

5.2.7. вживати відповідно до законодавства заходи з забезпечення конфіденційності інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та послуги, які він отримав чи замовляв;

5.2.8. виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

6.1. Абонент має право на:

6.1.1. дострокове розірвання договору за умови попередження ним Провайдера у визначений у Договорі строк;

6.1.2. своєчасне отримання замовлених телекомунікаційних послуг встановленої якості;

6.1.3. обмеження Провайдером доступу Абонента до окремих видів телекомунікаційних послуг на підставі його заяви та при наявності технічної можливості Провайдера у встановленому порядку;

6.1.4. відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому Договором;

6.1.5. переоформлення Договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, встановленого законодавством;

6.2. Абонент зобов’язується:

6.2.1. виконувати умови цього Договору, здійснювати оплату замовлених телекомунікаційних послуг у розмірах та в строки, встановлені законодавством чи Договором;

6.2.2. письмово повідомляти Провайдера про зміну поштових або платіжних реквізитів, найменування та інших обов’язкових реквізитів, які були вказані Абонентом в Заяві про приєднання до Договору або надані Провайдеру в ході виконання Договору у місячний строк з моменту виникнення таких обставин;

6.2.3. не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має сертифіката відповідності;

6.2.4. не допускати використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, порушують громадський порядок та посягають на честь і гідність громадян;

6.2.5. не допускати використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру та власних мережевих ідентифікаторів для надання телекомунікаційних послуг третім особам;

6.2.6. утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську лінію в межах території відповідальності Абонента;

6.2.7. не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам;

6.2.8. повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання телекомунікаційних послуг;

6.2.9. не перешкоджати виконанню Провайдером робіт, пов’язаних з обстеженням кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за Заявкою Абонента;

6.2.10. не втручатись у роботу телекомунікаційної мережі;

6.2.11. самостійно стежити за станом свого Особового рахунку, не допускати нульового або від’ємного розміру балансу Особового рахунку. Стан особового рахунку Абонент контролює, використовуючи сторінку персональної статистики на Офіційному сайті Провайдера;

6.2.12. виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.

7. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
ТА ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

7.1. Телекомунікаційні послуги надаються за попередньою оплатою. Абонент для отримання послуг сплачує Провайдеру:

7.1.1. авансовий платіж, що включає в себе оплату за наступний повний розрахунковий період вартості обраного Абонентом тарифного плану та/або замовлених додаткових послуг, вказаних у переліку послуг, що розміщується на сторінці персональної статистики Абонента на Офіційному сайті Провайдера;

7.1.2. всі одноразові платежі, якщо такі необхідні для активації замовлених послуг та тарифних планів (в тому числі, пов’язаних із повним погашенням заборгованості за попередні розрахункові періоди).

7.1.3. платіж за підключення для фізичних осіб (населення) становить 250 грн.(двісті п’ятдесят гривень) та не входить у вартість першої Абонентної плати Абонента.

7.2. Розрахунки за телекомунікаційні послуги за цим Договором здійснюються Провайдером останнім числом кожного календарного місяця, о 23 год. 59 хв., відповідно до чинних Тарифів Провайдера у поточному розрахунковому періоді шляхом списання коштів з Особового рахунку Абонента, у розмірі згідно із пунктом 7.1. Договору.

7.3. Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Абонента здійснюється Провайдером на підставі проведених оплат Абонента.

7.4. Провайдер призупиняє надання послуг у випадку утворення нульового або від’ємного розміру балансу Особового рахунку Абонента до моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента (погашення заборгованості та внесення абонентної плати за поточний розрахунковий період).

7.5. При припиненні Провайдером надання телекомунікаційних послуг, у випадку передбаченому пунктом 7.4. цього Договору Абонент не звільняється від оплати телекомунікаційних послуг Провайдера в повному обсязі згідно із обраним Абонентом тарифним планом та/або замовленими додатковими послугами за повний розрахунковий період в якому відбулося припинення надання телекомунікаційних послуг. У випадку, якщо до початку наступного розрахункового періоду Абонент не здійснить належного поповнення Особового рахунку та не здійснить дій, передбачених пунктом 4.15 Договору, така поведінка Абонента вважається згодою на нарахування оплати за резервування порту телекомунікаційного обладнання відповідно до чинних Тарифів Провайдера. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

7.6. Провайдер та Абонент розуміють, що відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України вони можуть встановити підстави для розірвання цього Договору в односторонньому порядку. У зв’язку з цим Провайдер та Абонент погоджуються, що у випадку, якщо Абонент не здійснить належного поповнення свого Особового рахунку та не здійснить дій передбачених пунктом 4.15. Договору протягом трьох розрахункових періодів починаючи з періоду, в якому було припинено надання телекомунікаційних послуг, Договір вважається достроково припиненим (розірваним) на дату, яка припадає на останній день останнього із зазначених розрахункових періодів. У такому випадку вважається, що договір розірваний за ініціативою Абонента. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

7.7. Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати вже отриманих послуг та погашення заборгованості перед Провайдером.

7.8. Відновлення надання послуг у випадках, зазначених у пункті 7.5. Договору, здійснюється Провайдером протягом 2 (двох) робочих днів з моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента згідно із вимогами пункту 7.1. Договору.

7.9. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.

7.10. Абоненти контролюють стан особового рахунку шляхом відвідування сторінки персональної статистики на Офіційному сайті Провайдера (не менше, ніж один раз на тиждень) або шляхом звернення по телефонам технічної підтримки.

7.11. Абонент має право змінити 1 (один) раз протягом поточного розрахункового періоду обраний тарифний план на наступний за поточним розрахунковий період. Зміна тарифного плану здійснюється Абонентом, зателефонувавши по телефонам технічної підтримки (067) 210-4-333, (066) 210-4-333 або на підставі письмової заяви Абонента, наданої не менше ніж за 3 (три) робочих дні до початку нового розрахункового періоду та запроваджується з 1 числа наступного за поточним розрахункового періоду.

7.12. Провайдер самостійно встановлює Тарифи та визначає правила тарифікації. Тарифи, встановлені Провайдером, включають збори й податки, що діють на території України.

7.13. Провайдер має право вносити зміни в діючі Тарифи, які розміщує (оприлюднює) на Офіційному сайті Провайдера та/або засобах масової інформації не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Провайдер та Абонент несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору і норм чинного законодавства України.

8.2. У випадку несвоєчасної оплати замовлених телекомунікаційних послуг Провайдер має право вживати до Абонента такі заходи:

8.2.1. нараховувати пеню за кожний день порушення строку оплати, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня;

8.2.2. скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, відповідно до пункту 7.4. Договору.

8.3 У випадку використання Абонентом на комерційній основі свого кінцевого обладнання для надання телекомунікаційних послуг третім особам Провайдер має право:

8.3.1. нараховувати штраф у розмірі 1000 гривень за кожен такий випадок;

8.3.2. скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

8.4. У випадку несанкціонованої зміни Абонентом (без письмового погодження з Провайдером) власних мережевих реквізитів Провайдер має право:

8.4.1. нараховувати штраф у розмірі 500 гривень за кожен такий випадок;

8.4.2. скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, попередивши про це Абонента.

8.5. У випадку надання Абонентом (без письмового погодження з Провайдером) телекомунікаційних послуг, наданих йому Провайдером, третім особам Провайдер має право:

8.5.1. нараховувати штраф у розмірі 3000 гривень за кожен такий випадок;

8.5.2. скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

8.6. Сплата Абонентом пені, штрафу та правомірне припинення чи скорочення Провайдером переліку телекомунікаційних послуг не звільняє Абонента від обов’язку оплатити надані йому телекомунікаційні послуги.

8.7. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Провайдера на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі неотриманий прибуток) покладаються на Абонента.

8.8. Провайдер несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг відповідальність:

8.8.1. за ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або надання їх в обсязі, меншому за оплачений — у розмірі оплаченої вартості не наданих послуг;

8.8.2. у разі не усунення протягом доби із зафіксованого моменту подання Абонентом письмової заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується.

8.9. Провайдер не несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм будь-яких втрат або збитків Абонентом, внаслідок використання Абонентом послуг Провайдера чи неможливості їх використання. Абонент несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм шкоди Абонентом, здійсненої за допомогою використанням Абонентом послуг Провайдера.

8.10. Відповідальність і ризики, пов’язані із використанням інформаційних ресурсів Інтернет, несе Абонент. Провайдер не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються або надаються через мережу Інтернет та не несе відповідальності:

8.10.1. за будь-які витрати або збитки, які прямо або опосередковано зазнав Абонент внаслідок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;

8.10.2. за втрати і збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;

8.10.3. за збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги;

8.10.4. за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості використання Послуги;

8.10.5. за якість Послуги — у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування.

8.11. Оскільки Інтернет є добровільним об’єднанням різних мереж, Провайдер не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет. Провайдер не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Провайдера, зокрема пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Провайдера, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Провайдера і таке інше.

8.12. Відсутність технічної можливості для надання телекомунікаційних послуг не є підставою для подання Абонентом Провайдеру будь-яких претензій та позовів.

8.13. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

9. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів шляхом його розміщення (оприлюднення):

9.1.1. на Офіційному веб-сайті Оператора: https://darnytsia.net/contract (постійно доступний для ознайомлення) та в особистому кабінеті.

9.2. Цей Договір діє протягом 365 календарних днів. Договір набуває чинності з моменту виконання Абонентом вимог п. 3.3.1 3.3.2 Договору.

9.3. Після настання дати припинення Договору, зазначеної у п. 9.2 строк дії договору продовжується на кожен наступний календарний рік, якщо жодна з сторін за 10 робочих днів до настання цієї дати не повідомить письмово іншу сторону про своє бажання припинити дію договору.

9.4. В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Провайдера зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації) не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх введення в дію на Офіційному веб-сайті Провайдера: https://darnytsia.net/contract

9.5. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною Тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг, письмово повідомивши про це Провайдера. Якщо Абонент по закінченню 7 (семи) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Провайдера продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Провайдер вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

9.6. Припинення (розірвання) договору можливе з ініціативи Провайдера шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Абоненту за адресою, вказаною у Заяві про приєднання до Договору, за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати припинення (розірвання).

9.7. Припинення дії (розірвання) Договору, можливе за ініціативи Абонента на підставі письмового звернення, наданого Абонентом до Провайдера не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати початку припинення дії Договору. У випадках, передбачених цим Договором, Абонент зобов’язаний у визначений строк також сплатити Провайдеру фактично понесені ним витрати за надані послуги.

9.8. Якщо одне або декілька положень даного Договору будуть визнані судом, який має відповідні повноваження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, то такі положення ніякимчином не впливають на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються докласти максимальних зусиль, та в дусі доброї волі здійснити необхідні зміни до Договору, щоб відобразити початкові наміри Сторін цього Договору.